Viva opéra !

Mijn account

Wachtwoord vergeten ?

Nog geen account? Registreer u hier
mijn wachtwoord onthouden

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE-VERKOOP EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE UGC VIVALOPERA.BE

De algemene voorwaarden voor online- verkoop en gebruik van de webiste hieronder weergegeven treden in werking vanaf 26 mei 2016.

De website www.vivalopera.be (hierna « de website ») biedt internetgebruikers verschillende diensten aan (hierna « de diensten »), waaronder :
i. een informatiedienst omtrent de programmering van lyrische en choreografische uitvoeringen (hierna « de uitvoering/en »)
ii. een reservatiedienst van tickets om de uitvoeringen te kunnen bijwonen in de deelnemende bioscoopzalen van UGC.

De onderhavige algemene voorwaarden (hierna « de AVR ») hebben tot voorwerp de gebruiks- en reservatiemodaliteiten van de diensten te definiëren.

Door het gebruik van de diensten, aanvaardt de gebruiker en verbindt deze zich ertoe zonder voorbehouden de onderhavige AVR te eerbiedigen. De gebruiker erkent en aanvaardt dat UGC Belgium het gebruik van de diensten beschouwdt als aanvaarding van de AVR en dit vanaf het eerste gebruik.

Wat betreft de reservatiedienst, dienen de onderhavige voorwaarden, inhoudende het kijkerscharter, echter gelezen en goedgekeurd worden vooraleer de reservering bevestigd kan worden. Dit gebeurt al klikkend op de knop « Ik aanvaard de algemene reservatievoorwaarden ». Door te klikken op deze knop erkent de client over de juridische bekwaamheid te beschikken om dergelijke overeenkomst te sluiten, of desgevallend te beschikken over de toestemming van de bevoegde persoon.

UGC Belgium beveelt u eveneens aan de algemene verkoopsvoorwaarden en het Privacyverklaring van UGC te lezen, beschikbaar op de website www.ugc.be

Artikel 1 – Naamloze vennootschap
U.G.C. Belgium is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Guldenvlieslaan 8 en ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0418.433.650 (hierna UGC).

Contactgegevens van de klantendienst van UGC :

Klantendienst
UGC
Guldenvlieslaan, 8
1050 Brussel
tel : 078/15.43.21 (normale tarief)
open van 9 tot 17 uur,
van maandag tot vrijdag

Voor de toepassing en uitvoering van de onderhavige AVR, kent “la Foncière Image Belgique” (F.I.B.) een onherroepelijk en exclusief mandaat toe aan UGC, dewelke dit mandaat aanvaardt. Dit mandaat is geldig gedurende de volledige toepassingstermijn van onderhavige AVR en de charters die deze vergezellen.

Artikel 2 – Informatiedienst over de programmatie en de reserveringen van tickets

Het programma Viva l'Opéra ! is een heruitzendingsdienst van live of uitgestelde lyrische of choreografische uitvoeringen op groot scherm, aangeboden door UGC aan haar klanten (hierna 'de cliënten', samen 'de partijen' genoemd).

De onderhavige AVR bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de informatiedienst over de programmatie en de reservatie van plaatsen, in de bioscoopzalen van het UGC netwerk in België.

De diensten worden verstrekt in België in originele taal, ondertiteld in Frans en/of Engels.

Stap 1 : Selectie
Klik op de reservatielink die u vindt op de weergave van voorstelling van uw keuze.
Selecteer vervolgens uw voorstelling en geef desgevallend uw code of kaartnummer van UGC Unlimited. Selecteer nadien het gewenst aantal plaatsen met het corresponderende tarief. Het aantal plaatsen per reservering is beperkt tot 9, uitgezonderd reservaties uitgevoerd in het kader van een abonnement. (zie artikel 3 : beschrijving van producten)

Stap 2 : Aanbod UGC
Op basis van de ingevulde criteria, toont UGC het aanbod dat overeenstemt met uw wensen, dewelke in detail herhaald worden in het formulier « winkelmandje ». De beschikbaarheid van reservatieplaatsen in de bioscoop worden u « in real time » weergegeven bij de bevestiging van de betaling. UGC vestigt in het bijzonder uw aandacht op de bijzondere voorwaarden dewelke verbonden kunnen zijn aan een welbepaalde voorstelling en de verplichting hiervan eveneens kennis te nemen voor enige reservering van tickets. Hiervoor dient u te klikken op « algemene verkoopsvoorwaarden ».

Stap 3 : Aanvaarding van de AVR
U dient kennis genomen te hebben van de onderhavige AVR, met inbegrip van het Charter van de UGC toeschouwers, en deze te aanvaarden zonder voorbehoud, door te klikken op de knop « Ik aanvaard de Algemene Voorwaarden voor Reservatie ». Door te klikken op deze knop erkent u over de juridische bekwaamheid te beschikken om dergelijke overeenkomst te sluiten, of desgevallend te beschikken over de toestemming van de bevoegde persoon.

Stap 4 : Betaling
De beschikbaarheid van reservatieplaatsen wordt weergegeven « in real time » bij de bevestiging van de betaling. De reservatie wordt slechts bevestigd en wordt slechts definitief na de effectieve betaling van de prijs die correspondeert met de prijs van de reservatie.

Stap 5 : Bevestiging van de reservatie
Een bevestiging met het geheel van de gegevens ingevuld op het formulier en uw bevestiging van het aanbod, wordt u verstuurd per e-mail naar het adres dat u hebt ingevuld naar aanleiding van de reservatie, gevalideerd met de bewoording « Bestelling in behandeling ». Een link naar de site geeft u de mogelijkheid het elektronische ticket af te drukken. Dit elektronische ticket Viva l'Opéra !, dat gescand zal worden aan het controlepunt, is noodzakelijk om toegang te verkrijgen tot de zalen. In het geval het onmogelijk zou zijn uw elektronische ticket af te drukken of wanneer uw elektronische ticket niet leesbaar is, kan u uw ticket afhalen aan de kassa, aan de hand van uw referentienummer dat u kan terugvinden in de reserveringsmail. De tickets worden niet teruggenomen, noch omgeruild. Elke reservatie is definitief en kan niet gewijzigd of geannuleerd worden nadat de bevestiging is verstuurd.

Artikel 3 : Omschrijving van de producten

De producten gereguleerd onder deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de site www.vivalopera.be

o ofwel onder de vorm van een eenmalige aankoop
o ofwel onder de vorm van een abonnement

Onder voorbehoud van latere wijzigingen die gespecifieerd zouden zijn op de website, biedt het luik 'abonnementen', een formule aan met meerdere abonnementen: tarieven voor 5 uitvoeringen of alle uitvoeriengen van het huidige seizoensprogramma Viva l'Opéra !

Article 4 - paiement

De uitvoering van de betaling kan enkel gebeuren door middel van de volgende bankkaarten :

o Visa
o MasterCard
o Bancontact/Mister Cash

U aanvaardt om alle producten die u via UGC koopt, te betalen en dat UGC uw bankkaart debiteert voor alle aangekochte producten, evenals de toepasselijke beheerskosten.

Het bedrag is onmiddellijk opeisbaar en de invordering zal direct plaatsvinden. Uw rekening zal gedebiteerd worden onder de benaming UGC www.vivalopera.be.

U bent verantwoordelijk voor de betaling binnen de termijn en om aan UGC een geldige bankkaart voor te leggen met het oog op de betaling van alle bedragen.

Alle verschuldigde bedragen zullen gedebiteerd worden van de kredietkaart of de debitkaart die u heeft opgegeven op het moment van reservatie.

De prijs is uitgedrukt in euro (€), inclusief taksen.

Uitsluitend de verrichtingen in euro (€) worden aanvaard. UGC is niet aansprakelijk voor vergissingen of onnauwkeurigheden in het gebruikte conversiesysteem, noch voor eventuele verschillen die kunnen optreden tussen het geschatte totaalbedrag van uw bestelling of reservatie en het gefactureerde bedrag.

In het geval u jonger bent dan 26 jaar op het moment van de reservering , kan u genieten van een korting op de enkele tickets. U dient dan uw identiteitskaart te tonen samen met uw elektronisch ticket op het controlepunt.

In het geval u beschikt over een UGC Unlimited-kaart, geniet u van een korting die enkel geldig is op de enkele tickets. U dient aldus uw UGC Unlimited-kaart te tonen alsook uw elektronisch ticket op het controlepunt.

Bij de reserving zal het meest voordelige tarief zich vertonen in functie van wat geselecteerd is in uw winkelmandje. Het tarief van het abonnement is slechts van toepassing bij een maximum aantal plaatsen per abonnement.

Het abonnement Saison Unlimited wordt enkel verkocht op de Website en geeft toegang tot het geheel van de programmatie van de voorstellingen van één seizoen. Elke programmatie van een voorstelling van het seizoen, na datum van on line-aankoop van het abonnement Saison Unlimited zal automatisch worden ingevoegd in het abonnement Saison Unlimited zonder bijkomende kosten. Elke voorstelling van het seizoen kan slechts één maal bekeken worden door de titularis van het abonnement Saison Unlimited.

UGC behoudt zich het recht voor om, tot het moment van de uitvoering van de aankoop of de reservatie, op elk ogenblik de prijzen van de aangeboden producten te wijzigen. Zij zal geen enkele prijskorting aanbieden, noch zal zij overgaan tot terugbetaling in geval van een prijsvermindering of promotionele aanbieding die na de reservatie plaatsvindt.

Artikel 5 Herroepingsrecht

Betreffende de reserveringen van de lopende vertoningen.

Het ticket is uitsluitend geldig voor de plaats, de voorstelling, de datum en het tijdstip dat het ticket vermeldt. In de andere gevallen is het ticket ongeldig.

UGC Belgium wijst enige aansprakelijkheid betreffende het onwettig gebruik van het ticket af.

Het is aangeraden de op het ticket toegewezen plaats in te nemen tenminste 15 minuten voor het begin van de voorstelling. De toegang tot de zalen en/of de genummerde plaatsen wordt niet gegarandeerd na het beginuur van de voorstelling en geeft geen recht op enige terugbetaling.

Overeenkomstig Belgisch recht, heeft elke koper gevestigd in België het recht om UGC Belgium in kennis te stellen van het feit dat hij afziet van zijn aankoop, binnen de veertien kalenderdagen (14) vanaf de dag na de dag van ontvangst van de e-mail met de bevestiging van de online reservatie of aankoop.

Aan de kennisgeving moet u dan ook de ontvangstbevestiging van uw bestelling voegen. UGC Belgium zal dan overgaan tot terugbetaling van de prijs van de bestelling, zonder kosten, noch vertragingsvergoeding, binnen een termijn van dertig (30) dagen.

U zal uw herroepingsrecht niet meer kunnen uitoefenen indien het gereserveerde ticket vervalt binnen de herroepingstermijn. U heeft niet het recht om uw contract te annuleren indien de uitvoering van de diensten waarop de reservatie recht geeft reeds een aanvang genomen heeft of indien het bestelde product reeds gebruikt is.

Artikel 6 - Gebruiksbeperkingen

Door het gebruik van de diensten, verbindt u zich ertoe de volgende voorwaarden te respecteren :

1. de website of een gedeelte daarvan niet te wijzigen en/of aan te passen waardoor het gebruik van de website of een deel daarvan beperkt of verhinderd wordt ;
2. de diensten niet voor commerciële doeleinden te gebruiken ;
3. geen persoonsgegevens te verzamelen van de gebruikers van de website ;
4. de inhoud van de website enkel voor persoonlijke – niet commerciële - doeleinden te gebruiken, zoals voorzien en geautoriseerd door de normale en gebruikelijke functies van de betrokken dienst ;
5. de website of een deel daarvan en de diensten niet te kopiëren, reproduceren, distribueren, overdragen, verdelen, mededelen, vertonen, sublicentiëren of op enige andere wijze te exploiteren, met het oog op enig ander gebruik.

Het gebrek aan eerbiediging van deze voorwaarden, maakt een inbreuk uit van de onderhavige voorwaarden en brengt de aansprakelijkheid van de gebruiker in het gedrang.

Verder behoudt UGC het recht de inhoud en toegang tot de website, zonder verwittiging, te wijzigen of op te schorten, voor onderhoud of enige andere reden. De onbeschikbaarheid van de website geeft geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 7 – Eigendom van de website

De inhoud van de website en het geheel van de aangeboden diensten is eigendom van de UGC of minstens in licentie gegeven aan UGC. De inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, de merkenrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten waar UGC of haar licentiegevers houder van zijn. Alle merken op de website worden gehouden door hun respectieve eigenaars. Bijgevolg kunnen deze niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, overgemaakt, verdeeld, medegedeeld, vertoond, gesublicentieerd of gebruikt op enige andere wijze, voor eender welk doeleinde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UGC of haar licentiegevers.

Artikel 8 – Beveiliging

De website beschikt over een modern en performant beveiligingssysteem en is uitgerust met een SSL coderingssysteem (Secure Socket Layer). De website heeft nooit toegang tot de vertrouwelijke informatie met betrekking tot de betalingswijze. Immers, enkel Sips-Atos beschikt over deze vertrouwelijke informatie (kaartnummer, geldigheidsduur, etc.) dewelke ontoegankelijk gemaakt wordt voor derden.

Artikel 9 – Wijziging van de AVR

UGC behoudt het recht voor de onderhavige AVR op elk moment, zonder verwittiging, te wijzigen teneinde deze aan te passen aan de wettelijke en reglementaire vereisten en/of teneinde de functionaliteiten voorgesteld in het kader van de diensten aan te passen.

Bijgevolg, dient u bij elk gebruik, de AVR na te lezen en de versie vertoond bij de bevestiging van de reservatie, dewelke automatisch aangepast wordt bij eventuele wijzigingen, te aanvaarden.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

Zie tevens onze Privacyverklaring.

UGC respecteert uw privé-leven en stelt alles in het werk om uw rechten te beschermen in het kader van het gebruik van de website.

Teneinde u toe te laten de diensten van de website te gebruiken, dienen we noodzakelijkerwijze te beschikken over bepaalde persoonsgegevens. Wij wijzen u uitdrukkelijk op de vereiste informatie die wij nodig hebben om u de gevraagde diensten te kunnen leveren.

UGC zal de overgemaakte gegevens gebruiken om u de dienst of de gewenste informatie te leveren, om u op de hoogte te houden van de activiteiten en eventueel voor andere doeleinden van direct marketing en statistiek indien u dit uitdrukkelijk aanvaardt.

De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt.

UGC is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens verkregen via de website en kan de verwerking van deze persoonsgegevens uitbesteden aan een verwerker.

UGC neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op de garantie van de bescherming van de persoonsgegevens in het kader van hun verwerking.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de bescherming van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u over een recht op toegang en tot verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, dat u kan uitoefenen op eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan :

Klantendienst
UGC
Guldenvlieslaan 8
1050 Brussel
078/15.43.21(normale tarief)
open van 9 tot 17 uur,
van maandag tot vrijdag

U kan zich eveneens, om rechtmatige redenen, verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval zal u echter geen toegang hebben tot bepaalde functies van de website.

Indien u meer informatie wenst, kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gelegen te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, www.privacy.fgov.be

Artikel 11 – Divers

De website wordt door UGC uitgegeven vanuit België en is bestemd voor België. U aanvaardt alle wetgeving van toepassing op uw overeenkomst te respecteren.

Artikel 12 - Geschillen

Onderhavige voorwaarden, hun interpretatie en hun uitvoering worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil zal moeten worden gebracht voor de rechtbanken van de zetel van UGC.