Viva opéra !

Mijn account

Wachtwoord vergeten ?

Nog geen account? Registreer u hier
mijn wachtwoord onthouden

PRIVACY POLICY – UGC
1. De verantwoordelijke voor de verwerking
2. De persoonsgegevens die verwerkt worden
3. Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
4. Het gebruik van "cookies"
5. De ontvangers van uw persoonsgegevens
6. De verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU
7. De bewaartermijn van uw persoonsgegevens
8. Uw rechten
9. De kinderen
10. Beveiligingsmaatregelen
11. Onze gedelegeerde voor gegevensbescherming contacteren
12. Beleidsupdates

 

UGC hecht veel belang aan de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens in het kader van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), evenals de nationale wetgeving die van toepassing is voor de lidstaten van de Europese Unie.

Dit privacy beleid ("Beleid") is bedoeld om u duidelijke en transparante informatie te geven over hoe UGC uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt wanneer u de diensten van UGC gebruikt, zowel online (website en applicatie op GSM) als in de cinemazalen van het UGC-netwerk.


1. De verantwoordelijke voor de verwerking


De gezamelijke verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn enerzijds, UGC, een naamloze vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van 63.035.722,68 EUR waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 92200 Neuilly-sur-Seine, Avenue Charles de Gaulle 24 en ingeschreven in het Handels- en Bedrijvenregister van Nanterre onder nummer 562.038.182, en anderzijds, U.G.C. Belgium, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 1050 Brussel, Avenue de la Toison 8 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0418.433.650.

In dit Beleid verwijzen de termen "UGC", "wij", "ons" en "onze" naar de vennootschap UGC en al haar dochterondernemingen die betrokken zijn bij het verlenen van diensten.


2. De persoonsgegevens die wie verwerken


Het begrip "persoonsgegevens" omvat alle gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks identificeren, of het nu gaat om informatie die u heeft verstrekt of opgegeven (uw contactgegevens, enz.), maar ook om informatie die voortvloeit uit de contractuele relatie die u heeft met UGC (aankoopgeschiedenis, etc.). We zien erop toe dat we alleen die persoonsgegevens over u verzamelen die noodzakelijk zijn met betrekking tot de nagestreefde doeleinden.

In het kader van het verlenen van haar diensten kan UGC volgende categorieën persoonsgegevens die u aanbelangen, verzamelen en verwerken:
• Identificatiegegevens, zoals uw burgerschap, identiteit, geboortedatum, e-mailadres en wachtwoord, foto's en in sommige gevallen het postadres van uw bedrijf.
• Contactgegevens, zoals uw e-mailadres en postadres of uw mobiel telefoonnummer.
• Bankgegevens, vooral bij online aankopen of in het kader van een abonnement.
• Vergelijkende gegevens, zoals gegevens over uw bestellingen, loyaliteitsvoordelen, abonnement en andere producten en diensten die u aangekocht heeft.
• Profielgegevens, zoals uw interesses en voorkeuren, vooral wat betreft directe marketing.
• Technische surfgegevens, zoals het model van uw terminal, IP-adres, webbrowser, wanneer u op onze websites of mobiele applicatie surft of wanneer u verbinding maakt met de Wifi die wordt aangeboden in onze cinemazalen.
• Beelden van de videobescherming wanneer u aanwezig bent in onze cinemazalen.
Deze gegevens worden verzameld afhankelijk van de UGC-diensten die u gebruikt en voor de hieronder beschreven doeleinden.

In het geval dat het nodig is dat wij over uw persoonsgegevens beschikken (krachtens een wettelijke verplichting of een overeenkomst die u met ons gesloten heeft, of die we wensen met u af te sluiten) en u deze persoonsgegevens niet verstrekt wanneer dit gevraagd wordt, zullen wij niet in staat zijn om u de diensten aan te bieden die u wenst. Het verplichte karakter wordt aangeduid door sterretjes, en dit voor de gegevensverzameling gebeurt.

Wanneer u persoonsgegevens die u aanbelangen, verstrekt, verbindt u zich ertoe om waarheidsgetrouwe informatie te verschaffen die niet schadelijk is voor de belangen of rechten van derden. U verbindt zich tevens ertoe om deze informatie, indien nodig, bij te werken.


3. Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken


Hierna volgt een opsomming van de activiteiten/doeleinden van de verwerking:
• Beheer van het UGC Unlimited-abonnement,
• Beheer van het online account van de klant op de websites ugc.be, vivalopera.be en de applicatie UGC DIRECT,
• Beheer van reserveringen, bestellingen, online aankopen op de websites ugc.be, vivalopera.be en de applicatie UGC DIRECT,
• Beheer en opvolging van klantenrelaties (support calls, contactruimtes, etc.),
• Beheer van loyaliteitspunten en bijbehorende geschenken,
• Voorziening van wifi in de zalen,
• Verzenden van aanbevelingen en suggesties in verband met producten of diensten die u mogelijks interesseren op basis van uw inschrijving voor de diensten op ugc.be, vivalopera.be en de applicatie UGC DIRECT,
• Deelname aan wedstrijden of commerciële actviteiten,
• Deelname aan privé-evenementen in de zalen van het UGC-netwerk,
• Online deelnames,
• Meten van het (veelvuldig) gebruik van de websites en de mobiele applicatie en het analyseren van de handelingen van de klanten met het oog op het verbeteren van de kennis en de voorkeuren van de klanten en de diensten,
• Verzekeren van de veiligheid van onze klanten alsook onze goederen en onze belangen beschermen, meer bepaald tijdens het gebruik van videobewaking in onze zalen,
• Oplossen/aanpakken van incidenten in de cinemazalen,
• Uitvoeren van wettelijke, fiscale en boekhoudkundige verplichtingen waaraan UGC juridisch onderworpen is,
• Beschermen van de veiligheid van onze diensten,
• Afdwingen van onze rechten.

In overeenstemming met de huidige wetgeving verwerkt UGC uw persoonsgegevens op basis van:


• uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming bij het inschrijven voor de diensten, nieuwsbrieven op ugc.be, vivalopera.be en de applicatie UGC DIRECT,
• het contract dat u met UGC heeft afgesloten bij de inschrijving voor het UGC Unlimited-abonnement,
• een wettelijke verplichting, in het bijzonder om te antwoorden op verzoeken van belastingautoriteiten,
• een rechtmatig belang, met name wanneer men om beveiligingsredenen een beroep dient te doen op de videobewaking.

UGC neemt geen beslissing uitsluitend op basis van de geautomatiseerde verwerking van gegevens die ten opzichte van u juridische gevolgen zou hebben. Daarentegen kan UGC wel ertoe gebracht worden om uw persoonsgegevens te verwerken met het doel om u aanbiedingen voor te stellen die overeenkomen met uw verwachtingen en interesses. In dat geval heeft u de mogelijkheid om u op elk moment te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor deze profileringsdoeleinden.


4. Het gebruik van "cookies"


Bij het gebruik van de websites ugc.fr, vivalopera.fr of onze mobiele applicatie UGC DIRECT kan informatie met betrekking tot de navigatie van de terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) worden vastgelegd in "cookies" die op de terminal geplaatst worden, dit onder voorbehoud van de keuzes die gemaakt zijn met betrekking tot cookies en die op elk moment kunnen worden gewijzigd.
Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies, raadpleeg ons cookies beleid op ugc.be, vivalopera.be en de applicatie UGC DIRECT.


5. ontvangers van uw persoonsgegevens


Binnen UGC

We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere UGC Group-entiteiten om u van onze diensten te voorzien. Wij verhuren, verkopen of verspreiden geen persoonlijke gegevens aan derden voor hun eigen marketingdoeleinden. Uw persoonsgegevens worden alleen in de volgende omstandigheden met derden gedeeld.

Handelspartners en dienstverleners

We delen sommige van uw persoonsgegevens met handelspartners die ons bepaalde gespecialiseerde diensten verlenen of die met ons samenwerken aan specifieke projecten. Deze handelspartners handelen als afzonderlijke verantwoordelijken voor de verwerking en zijn daarom zelf verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving omtrent de bescherming van de persoonsgegevens. Deze samenwerkingsverbanden kunnen nodig zijn voor de uitvoering van één van de diensten waarvoor u zich heeft ingeschreven. Indien nodig, zal u hiervan behoorlijk op de hoogte worden gebracht.

Uw persoonsgegevens kunnen eveneens worden doorgegeven aan service providers die gekozen worden door UGC om bepaalde diensten te leveren in opdracht van UGC en dit volgens de instructies van UGC. Deze providers ("leveranciers" in de zin van de verordening) zijn onderworpen aan een vertrouwelijkheidsverplichting en hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens indien dit nodig is om hun diensten te verlenen. Bovendien is het hen niet toegelaten om deze gegevens te gebruiken voor andere doeleinden. Hieronder vallen onze IT-service providers en onze diensten in verband met "client support".


6. De verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU


Opdat onze marketingafdeling optimaal functioneert, maken we gebruik van de diensten van een service provider in de Verenigde Staten. Met deze provider is er een juridisch bindend contract gesloten waarin contractuele standaardclausules zijn opgenomen die worden bepaald door de Europese Commissie en die worden beheerst door Frans recht, waarbij zij ertoe verbonden zijn zich te houden aan de Franse wetgeving inzake de gegevensbescherming alsook aan de Verordening (EU) 2016/679.


7. De bewaartermijn van uw persoonsgegevens


Uw persoonsgegevens worden door UGC gedurende een bepaalde periode bewaard in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen die op dat moment van kracht zijn en enkel voor de tijd die nodig is om de doeleinden te verwezelijken waarvoor zij verzameld zijn te bereiken.
In principe zal de periode gedurende dewelke de gegevens bewaard worden door UGC niet langer zijn dan drie (3) jaar. Deze duurtijd kan immers variëren naar gelang de bewerkingen en de finaliteit van deze bewerkingen.
Op die manier, wanneer u een klant bent van UGC of als u een account heeft op ugc.be, vivalopera.be, of als u op een of andere wijze interageert met UGC, zal de bewaarperiode van uw gegevens drie (3) jaar bedragen aan het einde van: :


• de verwijdering van het account op ugc.be, vivalopera.be
• de laatste interactie met UGC.

In bepaalde gevallen zijn er specifieke bewaartermijnen:


• Met betrekking tot het UGC Unlimited-abonnement worden de gegevens bewaard gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf het einde van het abonnement, om welke reden dan ook.
• In het kader van het videobewakingssysteem dat geïnstalleerd is in de cinemazalen worden de afbeeldingen niet langer dan één (1) maand door UGC bewaard.
• De gegevens die door de cookies worden gegenereerd, worden gedurende een periode van ten hoogste dertien (13) maanden bewaard.

Om aan onze wettelijke, fiscale en boekhoudkundige verplichtingen te voldoen, bewaren we persoonsgegevens die overgedragen worden (alsook daarmee verbonden identificatie- en contactgegevens in de mate dit voor deze doeleinden vereist is) tijdens de wettelijke verjaringstermijn nadat een persoon geen klant meer is. In dat geval worden de doeleinden van de verwerking beperkt en worden uw persoonsgegevens gebruikt voor zover dit overeenstemt met de wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Bovendien, indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kan u uw toestemming op elk moment intrekken en kunnen de betreffende gegevens onmiddellijk worden verwijderd.


8. Uw rechten


U beschikt over de hierna opgesomde de rechten in toepassing van de regelgeving inzake de bescherming van de persoonsgegevens: recht van toegang, van rechtzetting, van schrapping, van beperking, van meeneembaarheid en van verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens die u aanbelangen.
In sommige gevallen kunnen wij niet tegemoetkomen aan uw verzoek als we aantonen dat de legitieme belangen die we nastreven de overhand hebben.

Toutes vos demandes de droit peuvent être exercées :


• per post aan Ugc België, klantenservice te 1050 Bruxelles, Avenue de la Toison d'Or 8,
• via de rubriek Hulp nodig? op ugc.be, vivalopera.be, of
• per e-mail aan dpo@ugc.fr.

Bovendien, indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u evenzeer het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om richtlijnen formuleren voor de bewaring, het verwijderen en het communiceren van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

U dient geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens of om een van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen. Niettemin kan er een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht indien uw verzoek hiertoe uitermate overdreven is of zich herhaaldelijk voordoet. In bepaalde gevallen kunnen wij uw verzoek eveneens weigeren.

We kunnen u om specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en zo te beantwoorden aan uw verzoek om uw rechten uit te oefenen.

We proberen binnen één maand te antwoorden op alle rechtmatige verzoeken. Uitzonderlijk kan dit meer dan een maand zijn indien uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of indien u verschillende verzoeken heeft ingediend. In dat geval zullen wij u hiervan informeren en houden wij u op de hoogte van de vooruitgang van de verwerking van uw verzoek/aanvraag.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u zich zorgen maakt of een klacht heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kan u in eerste instantie contact met ons opnemen opdat wij uw verzoek met de grootste zorg zullen behandelen.


9. Kinderen

Onze diensten zijn niet bedoeld voor kinderen, u dient oud genoeg zijn om in te stemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens in uw land. U dient dus minstens 15 jaar oud zijn in Frankrijk en minstens 16 jaar oud in België.


10. Beveiligingsmaatregelen


UGC, en in voorkomend geval haar dochterondernemingen en filialen, verbinden zich ertoe om al het mogelijke te doen en alle passende maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen alsook om hen te beschermen tegen verlies, verduistering, ongeoorloofde bekendmaking, vervalsing of vernietiging.

De IT-systemen die worden gebruikt voor de bewaring van de persoonsgegevens zijn uitgerust met een softwarebeschermingsapparaat. De procedures voor het fysiek en elektronisch bewaren van gegevens die door de websites worden verzameld, worden geïmplementeerd in overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens die van kracht is.

Het personeel van UGC, en in voorkomend geval van de dochterondernemingen en de filialen, die door hun functie toegang hebben tot de persoonsgegevens, verbinden zich tot de allergrootste vertrouwelijkheid hieromtrent.

Uw persoonlijk account is online (via de websites ugc.be, vivalopera.be of de mobiele applicatie UGC DIRECT) enkel toegankelijk middels het gebruik van uw inloggegevens. Daarom herinneren wij u eraan dat uw inloggegevens persoonlijk en vertrouwelijk zijn en dat u alleen verantwoordelijk bent voor het gebruik en de communicatie hiervan met derden.

Voor de goede orde raadt UGC u aan om u af te melden bij uw account alsook uw browservenster te sluiten na het gebruik van onze services.

Wat betreft de online aankopen, heeft UGC haar betalingssysteem toevertrouwd aan derde vertrouwenspersonen die volledige vertrouwelijkheid van bankinformatie garanderen. Betalingen per creditcard worden beveiligd door het SSL-protocol, dat systematisch de geldigheid van toegangsrechten controleert en alle uitwisselingen codeert om de vertrouwelijkheid te garanderen.


11. Contacteer onze afgevaardigde met gegevensbescherming


Als u een vraag heeft over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, als u bovenstaande rechten wilt uitoefenen of als u een klacht heeft, kunt u contact met ons opnemen:


• per post aan Ugc België, klantenservice te 1050 Bruxelles, Avenue de la Toison d'Or 8,
• via de rubriek 'Help en ondersteuning' op ugc.be, vivalopera.be, of
• per e-mail aan dpo@ugc.fr

U dient rekening te houden met het volgende:


• De verwerkingstijd van uw aanvraag zal noodzakelijkerwijs worden verhoogd als uw verzoek per post gebeurt, dit omwille van materiële en technische beperkingen.
• Om aan dit verzoek te voldoen, moet u ons het nodige bewijs voor uw identificatie sturen.

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.


12. Beleidsupdates


Dit Beleid kan worden gewijzigd opdat het voldoet aan de wetgeving die van kracht is of de manier waarop uw gegevens verwerkt worden in het kader van onze activiteiten. We zorgen ervoor dat de meest recente versie wordt gepubliceerd op de websites ugc.be, vivalopera.be en via de UGC DIRECT-applicatie. Wanneer er belangrijke wijzigingen in het Beleid worden doorgevoerd, zullen wij u hiervan online en/of in de cinemazalen op de hoogte stellen, of door u binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de ingangsdatum van deze wijziging(en) een e-mail te sturen, dit in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Het Eeleid is voor het laatst bijgewerkt op 22 november 2018.